SỰ KIỆN 1BẬC THẦY MASTER SỰ KIỆN 2BANG HỘI TRANH BÁ SỰ KIỆN 3ĐỆ NHẤT PHÚ HỘ SỰ KIỆN 4CAO THỦ LUYỆN LEVEL SỰ KIỆN 5ĐẲNG CẤP DÂN CÀY SỰ KIỆN 6HỆ THỐNG SỰ KIỆN INGAME
  • . Tên sự kiện Server Time Phần Thưởng Ghi Chú